Energi från bonden

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om hur bonden arbetar med förnybar energi.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna med hjälp av en kort faktatext lösa uppgifter om förnybar energi från bonden. Eleverna får bland annat lära sig vilken energi vi får från korna och från raps på fälten. I den förnybara energins kretslopp har nämligen bonden en viktig roll. Sveriges bönder kan producera – odla och skörda – förnybar energi som vi behöver i form av mat, biodrivmedel och grön el.

 

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Fysik

  • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Kemi

  • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.