Förnybar och fossil energi

Syftet med den här övningen är att lära sig mer om skillnader mellan förnybar och fossil energi.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna med hjälp av en kort faktatext lösa uppgifter om förnybar och fossil energi. Eleverna får också förklara skillnaden mellan dessa energiformer.

 

Fysik

  • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Kemi

  • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
  • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.