Gårdens moderna maskiner

Lektionen syftar till att låta eleverna lära sig mer om vilka maskiner och redskap som är nödvändiga på en gård.

Tillbaka till alla lektioner

Eleverna får arbeta i mindre grupper med att rangordna och fundera över hur viktiga olika redskap och maskiner är. I fördjupningen får eleverna arbeta vidare med ett redskap eller en maskin och skapa en presentation.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
Dagens gårdar är beroende av den moderna tekniken. Det behövs flera olika maskiner, verktyg och redskap för att en gård ska fungera. Det har dock uppstått ett litet problem på din gård och du kan bara behålla sex av de tio saker som finns på bilderna i den nedladdningsbara lektionen "Uppgift i skolan" nedan.

Din uppgift är att först välja ut en typ av gård och sedan välja ut sex av de saker som du tycker är viktigast att ha kvar och även motivera varför du vill behålla dem.

  • Kryssa över bilderna på de saker ni inte vill behålla.
  • Motivera varför ni valt att behålla de övriga.

Fördjupning

  • Välj ut en av de maskiner och verktyg du valde att behålla.
  • Fördjupa dig genom att använda fakta, bilder och förklarande motiveringar och ta fram en presentation så att andra kan lära sig mer om maskinen eller verktyget.

 

Svenska
Tala, lyssna och samtala

  • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Bild
Bildframställning

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teknik
Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten-och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.