Växer i Sverige

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna börja med att ge exempel på olika produkter från svenskt jordbruk. Eleverna får sedan välja tre produkter att fördjupa sig i och ta reda på mer om hur och var de växer samt till vad de används. Övningen avslutas med att eleverna sätter sig i mindre grupper och berättar för varandra om sina arbeten.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Ge exempel på följande produkter från svenska bondgårdar:

 • Spannmål
 • Bär
 • Frukt
 • Grönsaker
 • Rotfrukter

Försök att komma på tre exempel på produkter under varje växt. Gör egna illustrationer till varje produkt du kommer på.

Fördjupning

Välj ut tre av dina produkter och beskriv följande:

 • Till vilka arter hör de produkter du valt att arbeta med?
 • Var odlas de?
 • Hur odlas de?
 • Till vad används de?

Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Biologi
Natur och miljö

 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.