Djuren och bonden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur året ser ut, ur djurets och bondens perspektiv och se samband mellan dessa.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna arbeta i grupp och söka efter information om ett favoritdjur från gården, samt illustrera och beskriva skötseln av djuret, ur bondens och djurets perspektiv. I fördjupningen sammanställs informationen i två olika storyboards. I en tredje storyboard ska eleverna påvisa samband mellan bondens och djurens behov.

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

 • Börja med att bestämma er för ett djur ni vill arbeta med.
 • Rita djuret i mitten på ett papper och fyll på med saker runt omkring som djuret behöver för att må bra.
 • Gå vidare och sök information utifrån er tankekarta.
 • Ta reda på vad bonden gör för att djuren ska ha det så bra som möjligt.

 

Fördjupning
Nu får ni arbeta med att strukturera den information ni har hittat.

 • Sammanställ er information genom att rita tre exempel på vad bonden gör för att djuren ska må bra i serierutorna.
 • Lägg till en kort text till varje bild som förklarar vad bonden gör och vad det leder till för djuren.

Svenska
Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande.

Biologi
Natur och miljö

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.