Lär om fåret

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om fåret. Hur ser fåråret ut, vilka produkter blir det av fåret och vilka miljötjänster bidrar de med?

Tillbaka till alla lektioner

Börja med att se filmen om fåret Freddy tillsammans med barnen. Pausa filmen ofta och prata med barnen, svara på deras frågor och lyssna på deras funderingar. Avsluta med att skriva ut materialet och låt barnen fundera på vad lammet tänker och känner. Vad säger lammet? Låt barnen berätta om sina idéer om lammets känslor och rita i tankebubblan.

 

Ur ”Förskolans uppdrag”

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.

Övningen har tagits fram för att möta de krav som förskolan arbetar utefter. I läroplan för förskolan (Lpfö 18) står bland annat att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, 


ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften 

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap 

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.