Vem saknas i djurfamiljen?

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om djuren på bondgården och öva på begrepp inom djurfamiljerna.

Tillbaka till alla lektioner

Börja med att se filmer eller läsa om djuren på gården tillsammans med barnen. Använd materialet som finns länkat här. Avsluta med att barnen får fylla i och gissa vilka begrepp som saknas i fälten. För de äldre barnen finns även en fördjupningsuppgift för att öva ytterligare på begreppen. 

Uppgift i skolan 

 • Börja med att läsa om svenskt lantbruk på hemsidan 
 • Fyll i vem i djurfamiljen som saknas

Fördjupning (Åk 4-6) 

 • Skriv en kort berättelse om några djur i djurfamiljen. Använd fakta och fantasti.

Förskolan 

Språk och kommunikation 

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser. 
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. 
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra. 

Natur, teknik och samhälle 

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter. 


Biologi I årskurs 1–3
 

Året runt i naturen 

 • Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter. 

Biologi I årskurs 4–6 

Natur och miljö  

 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett syste­ma­tiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter. 
   

Svenska I årskurs 1–3 

Läsa och skriva 

 • Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i tex­terna och jämföra med egna erfarenheter.  

Texter 

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.  

Språkbruk 

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter.
   

Svenska I årskurs 4–6 

Läsa och skriva 

 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, be­grepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt. 

Texter 

 • Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn. Tex­ter­nas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.  

Språkbruk 

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsik­ter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.