Lär om odling

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om odling, vilken mat som odlas och olika sätt att odla på.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna läsa en faktasida om odling för att sedan kunna besvara olika frågor som till exempel vilken mat som bonden odlar, hur ett växthus fungerar och vad som menas med att odla på friland.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

 

Här hittar du användbara läsmaterial till lektionen.

Biologi

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

  • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.