Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna med hjälp av en serie illustrationer av kretsloppet beskriva hur de olika delarna hänger ihop och är beroende av varandra.  

Elevuppgifter

Uppgift i skolan

  • Beskriv kretsloppet med hjälp av illustrationerna.
  • Hur hänger de olika delarna ihop?

 

Kretsloppet

 

Biologi
Natur och miljö

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.