Nyhetsinslag om lantbruket där ni bor

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om hur lantbruket ser ut i den egna regionen, vad som passar att producera just där och varför.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna först ta reda på hur lantbruket ser ut där de bor och vad som passar att produceras där. Till hjälp har de faktasidor och en karta, men de kan även ta sig ut i naturen och dokumentera det de ser eller kontakta en bonde i deras närhet för att fråga. Eleverna får sedan sammanfatta det de lärt sig i form av en tidningsartikel eller som ett filmat nyhetsinslag på TV.

Därefter får de diskutera i grupp vad och hur de skulle producera om de själva var bönder och fundera kring hur de tror att odlingen kommer förändras i framtiden.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

 

Biologi

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Svenska

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Bild

 • Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.