Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna börja med att ta reda på fakta om växthus. I fördjupningen får eleverna med hjälp av en illustration förklara de delar som samverkar för att skapa växthusets mikroklimat.

Till övningen hör också ett projekt där eleverna får möjlighet att bygga ett eget miniväxthus och följa utvecklingen från frö till färdig planta. Projektet kan följas upp kontinuerligt genom att eleverna rapporterar om det via skolans sociala medier eller hemsida.

 

Elevuppgifter

Uppgift i skolan
I den här övningen får du börja ta reda på fakta om växthus.

 • Vilka är de vanligaste jordbruksprodukter som odlas i svenska växthus?
 • Hur förändras odlingssäsongen med växthus?
 • Svenska växthus värms oftast upp med grön energi, vad menas med det?

Fördjupning
Projektarbete - ett eget miniväxthus.

 • Ta hjälp av er slöjdlärare och bygg ett eget miniväxthus.
 • Det finns också billiga miniväxthus att köpa.
 • Bestäm er för vad ni vill odla och följ utvecklingen från frö till färdiga växter.
 • Berätta om ert arbete med växthuset på skolans sociala medier eller hemsida.

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Biologi
Natur och miljö

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Slöjd

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.