Vad kan vi odla här?

I den här lektionen får eleverna lära sig om vad som odlas eller produceras i olika delar av landet och varför.

Tillbaka till alla lektioner

Med hjälp av vår produktionskarta och faktatexter om vad som produceras i våra olika län får eleverna besvara frågor om vad som produceras där de bor och varför. 

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

Biologi

  • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
  • Utmärkande drag för några natur- och kulturlandskap i Sverige, Europa och världen.
  • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.